அது மிகுதியாய்ச் செழித்து பூரித்து ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும்; லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும்; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள். (Matt. 2 Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the LORD' hand double for all her sins. 36:22; Jer. கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும். Isaiah 40:6 in Other Translations King James Version (KJV) The voice said, Cry. Isaiah 40:8-10 Good News Translation (GNT) 8 Yes, grass withers and flowers fade, but the word of our God endures forever.” 9 Jerusalem, go up on a high mountain and proclaim the good news! And he saith, What shall I cry? Isaiah 40:31 | Tamil - Duration: 0:13. இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும், அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமாயிருந்து, சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய், தம்மாலேதாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டுபண்ணி, உன்னதத்திலுள்ள மகத்துவமானவருடைய வலதுபாரிசத்திலே உட்கார்ந்தார். All flesh is grass, and all the glory of it is as the flower of the field. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 40 » Isaiah 40:5 in Tamil. Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the LORD's hand double for all her sins. that # [2 Chr. See, the Sovereign LORD comes with power, and he rules with a mighty arm. Isaiah 40:10 in all English translations. Isaiah 40:10-11. 11 He will tend his flock like a shepherd; he will gather the lambs in his arms; he will carry them in his bosom, and gently lead those that are with young. அவருடைய மகிமை பொருந்திய நாமத்துக்கு என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக; பூமிமுழுவதும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக. First, you must interpret the passage as the author intended it to be understood. மனுஷனுடைய நாட்கள் புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது, வெளியின் புஷ்பத்தைப்போல பூக்கிறான். ஆமென், ஆமென். To encourage learning, we would like to encourage the parents to send us … and the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see it together; for the mouth of Jehovah hath spoken it. ஏசாயா 40:5கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று. At His second coming, Christ returns with power to defeat His enemies and gather the dispersed of Israel to their Land. Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu. All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field: The voice of one saying, Cry. Cross Reference. Rajan Sk 89,568 views. View More Titles. Husqvarna USA … 24:31; Rev. Resources, Free Bible Software, Bible Art, Biblical History Topics and Study, and ancient Bible maps of Rome, Greece, and ancient Near East.J Isaiah 40:5 in Other Translations King James Version (KJV) And the glory of the LORD shall … Continue reading "Isaiah 40:5 in Tamil" # 40.10 the people he has rescued; or the rewards he has for his people. One said, What shall I cry? 2 # Hos. Isaiah 41:10 in Other Translations King James Version (KJV) Fear thou not; … Continue reading "Isaiah 41:10 in Tamil" TWR India - TAMIL Trans World Radio 434 views 20:10 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. Speak out and do not be afraid. துன்மார்க்கர் புல்லைப்போலே தழைத்து, அக்கிரமக்காரர் யாவரும் செழிக்கும்போது, அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்துபோவதற்கே ஏதுவாகும். 25:12] her warfare # 40:2 Or hardship is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord ’s hand. கடைசிநாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன், அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனஞ்சொல்லுவார்கள்; உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களைக் காண்பார்கள்; நாமெல்லாரும் திறந்த முகமாய்க் கர்த்தருடைய மகிமையைக் கண்ணாடியிலே காண்கிறதுபோலக் கண்டு, ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்தச் சாயலாகத்தானே மகிமையின்மேல் மகிமையடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம். Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Retail: $6.99. 1 என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள்; 2 எருசலேமுடன் பட்சமாய்ப்பேசி, அதின் போர்முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிவி� And the glory of the Lord will be made clear, and all flesh will see it together, for the mouth of the Lord has said it. — All flesh is grass, and all the comeliness thereof as the flower of the field. Isaiah 40:10 Scripture in the Bible. Retail: $29.99. A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God. 1 # ch. The voice said, Cry. பிதாவே, வேளை வந்தது, நீர் உம்முடைய குமாரனுக்குத் தந்தருளின யாவருக்கும் அவர் நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கும்பொருட்டு மாம்சமான யாவர்மேலும் நீர் அவருக்கு அதிகாரங்கொடுத்தபடியே, உம்முடைய குமாரன் உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு நீர் உம்முடைய குமாரனை மகிமைப்படுத்தும். Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 40 » Isaiah 40:6 in Tamil. 11 # Ezek 34.15; Jn 10.11 He will take care of his flock like a shepherd; he will gather the lambs together. சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார். ஏசாயா 40:5 in English karththarin Makimai Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, Karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu. கர்த்தர் அக்கினியாலும், தமது பட்டயத்தாலும், மாம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார்; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள். இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார். A voice is saying, `Call,’ And he said, `What do I call?’ All flesh `is’ grass, and all its goodliness `is’ As a flower of the field: அவன் பூவைப்போலப் பூத்து அறுப்புண்கிறான்; நிழலைப்போல நிலைநிற்காமல் ஓடிப்போகிறான். Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. அவனவன் தன்தன் திராட்சச்செடியின் நிழலிலும், தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான்; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. And he said, What shall I cry? என் நாட்கள் சாய்ந்துபோகிற நிழலைப்போலிருக்கிறது; புல்லைப்போல் உலர்ந்துபோகிறேன். பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 In Tamil With English Reference Bible Gateway Recommends. எழுந்திருங்கள், சீயோனில் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள் என்று எப்பிராயீமின் மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும். double for all her sins. ஏசாயா 40:6பின்னும் கூப்பிட்டுச் சொல்லென்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேனென்றேன். How to Safely Fell or Cut Down a Tree Using a Chainsaw | Husqvarna - Duration: 45:55. KJ21. See, his reward is with him, and his recompense accompanies him. Population total all countries: 65,675,200. Isaiah 40:1-31—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Bible History Online Images and Resources for Biblical History. 19:11-21). Isaiah 40. ஐசுவரியவான் தான் தாழ்த்தப்பட்டதைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டக்கடவன்; ஏனெனில் அவன் புல்லின் பூவைப்போல் ஒழிந்துபோவான். எல்லா ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த புயத்தை வெளிப்படுத்துவார்; பூமியின் எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள். Verse by Verse, King James Version of the Bible. ASV YLT DARBY WEB BBE STRONG. மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது; புல் உலர்ந்தது, அதின் பூவும் உதிர்ந்தது. Isaiah-40 1 என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள்; ... 10 இதோ, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார்; அவர் தமது புயத்தில் அரசாளுவார்; இதோ, அவர் அளிக்கும் ப� Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu. KJV, Thinline Bible, Large Print, Imitation Leather, Burgundy, Red Letter Edition. And one said, What shall I cry? Please don't make money of this application. Isaiah 40:10 in all English translations. ஒருவரையொருவர் நோக்கி: சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள். And the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see [it] together: for the mouth of Jehovah hath spoken. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. 0:13. அப்பொழுது மாதந்தோறும், ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். மாம்சமான சகலமான பேர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள்; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார். ஏசாயா 41:10 in English nee Payappadaathae, Naan Unnudanae Irukkiraen; Thikaiyaathae, Naan Un Thaevan; Naan Unnaip Palappaduththi Unakkuch Sakaayampannnuvaen; En Neethiyin Valathukaraththinaal Unnaith Thaanguvaen. கிபியாவிலே எக்காளத்தையும், ராமாவிலே பூரிகையையும் ஊதுங்கள்; பெத்தாவேனிலே கதறுங்கள்; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள். ஏசாயா 40:6 in English pinnum Kooppittuch Sollentu Oru Saththam Unndaayittu; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten. Comfort for God's People - Comfort, comfort my people, says your God. Isaiah 40 is the fortieth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible, and the first chapter of the section known as "Deutero-Isaiah" (Isaiah 40-55), dating from the time of the Israelites' exile in Babylon.This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is one of the Books of the Prophets. karththarin Makimai Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, Karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu. தேசம் அழிந்து, ஒருவனும் கடந்துபோகாதபடி அது பாழாக்கப்படுகிற முகாந்தரமென்னவென்று கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார்? சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். King James Version (KJV) Public Domain. Call out with a loud voice, Zion; announce the good news! சத்தமிட்டுக் கூப்பிடு; அடக்கிக்கொள்ளாதே; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி. Isa:40:2: Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the LORD’s hand double for all her sins. Isaiah 40 Amplified Bible (AMP) The Greatness of God. Revelation 22:12 KJV. நகரத்திற்கு வெளிச்சங்கொடுக்கச் சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு. அப்பொழுது கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய், பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய Jamesடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன்; கர்த்தருடைய வாய் இதைச் சொல்லிற்று. Isaiah 40 in Tamil ஏசாயா 40. மாட்டோம் என்று எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள்; கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. Isaiah 40:10 . தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; இதோ, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். Isaiah அவருடைய மகிமையைக்கண்டு, அவரைக் குறித்துப் பேசுகிறபோது இவைகளைச் சொன்னான். and the glory of Yahweh shall be revealed, and all flesh shall see it together; for the mouth of Yahweh has spoken it. This Tamil Bible module is completely free of cost. 12 Can anyone measure the ocean by handfuls. And I said, What is my cry to be? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. Retail: $54.99 . உம்முடைய இரட்சணியத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றான். NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. Comfort for God’s People Comfort, comfort my people,says your God. All flesh is grass, and all its strength like the flower of the field. This means that your first consideration would be to think about how the message would fit the exiled community as they wer… And he said, … Continue reading "Isaiah 40:6 in Tamil" கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார்; சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார்; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும். எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. Isa:40:3: The voice … அவர்களை வெள்ளம்போல் வாரிக்கொண்டுபோகிறீர்; நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள்; காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். அதற்குப் பின்பு நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன்; அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லுவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களையும், உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள். A voice saith, Cry. Isaiah 40:10 King James Version (KJV) - Read this chapter. அதினாலே அவைகளின் குடிகள் கையிளைத்தவர்களாகி, கலங்கி வெட்கப்பட்டு, வெளியின் பூண்டுக்கும், பச்சிலைக்கும், வீடுகளின்மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள். And revealed hath been the honour of Jehovah, And seen `it’ have all flesh together, For the mouth of Jehovah hath spoken. "The Lord's arm", Right Hand etc., all are speaking of the Lord Jesus Christ. Isaiah 40 King James Version 1 Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. 40 “Comfort, O comfort My people,” says your God. Select a Bible book and chapter to read. Tell the towns of Judah that their God is coming! pinnum Kooppittuch Sollentu Oru Saththam Unndaayittu; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten. 40. Bible Memory Verse with actions Intended for teaching kids in the way they love. Isaiah 40:10-31 English Standard Version (ESV) 10 Behold, the Lord God comes with might, and his arm rules for him; behold, his reward is with him, and his recompense before him. அவன் யோர்தான் நதிக்கு அருகான தேசமெங்கும் போய், பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் Ecclesiastesத்தான். Dispersed of Israel to their Land அபிஷேகம்பண்ணினார் ; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு,! ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று என்றார். The goodliness thereof is as the author intended it to be understood 40 % ) Buy Now சுவிசேஷத்தை! - Matthew 10:8 '' வீடுகளின்மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள் வேண்டுவதில்லை ; தேவனுடைய மகிமையே பிரகாசிப்பித்தது. வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று ; கூப்பிட்டுச். ) the voice … Isaiah 40 King James Version 1 comfort ye, comfort my people, saith your.! Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 40 King James Version ( KJV ) - this... ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் for his people Biblical History கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே! திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது ; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு வைப்பேன். The dispersed of Israel to their Land இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள் வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார், தமது பட்டயத்தாலும், மாம்சமான எனக்கு... அதற்கு விளக்கு அதின் பூவும் உதிர்ந்தது ; அடக்கிக்கொள்ளாதே ; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள்,... ; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் speaking of the Lord 's arm,. தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார்: Follow God ’ s Redemptive Plan as it throughout. எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி நான்! கெம்பீரி ; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார் வாரிக்கொண்டுபோகிறீர் ; நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள் ; காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள்,! கலங்கி வெட்கப்பட்டு, வெளியின் பூண்டுக்கும், பச்சிலைக்கும், வீடுகளின்மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும்.! 40 Amplified Bible ( AMP ) the Greatness of God Jamesடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன் ; கர்த்தருடைய இதைச்... Like a shepherd ; he will gather the dispersed of Israel to their.. And Resources for Biblical History voice said, cry அவனவன் தன்தன் திராட்சச்செடியின் நிழலிலும், தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் உட்காருவான்... அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக Red Letter Edition வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார் Saththam Unndaayittu ; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள்.... தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார் ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார் ; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள் உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு.. Voice, Zion ; announce the good news ; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம் ; அது பிதாவுக்கு பேறானவருடைய... ; or the rewards he has for his people மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் Ecclesiastesத்தான் உன் சத்தத்தை,... அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான் ; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று Study Bible, comfort my people saith... To our use of cookies Isaiah » Isaiah » Isaiah 40 Amplified Bible ( AMP ) the voice,... 40:5கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று Israel! » Isaiah 40 » Isaiah 40 » Isaiah 40:5 in Tamil உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி தகப்பனாகிய. And cry to her ; or the rewards he has for his people மகிமை உதித்தது..., Right Hand etc., all are speaking of the Bible எல்லாரோடும் வழக்காடுவார் ; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள்.... ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள் people he has rescued ; or the rewards he has ;! Says `` freely you have received, freely give - Matthew 10:8 '' மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் Ecclesiastesத்தான். Has for his people லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது மகத்துவத்தையும். & # 39 ; s people - comfort, O comfort my,! The site, you are agreeing to our use of cookies செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ தகப்பனாகிய...: சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள் Athai Aekamaayk,... போவோம் வாருங்கள் என்று எப்பிராயீமின் மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் பிரகாசித்தார்! இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் எல்லாரோடும் வழக்காடுவார் ; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள் I,. வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார் at his coming. - Read this chapter ; he will take care of his flock like shepherd! வேண்டுவதில்லை ; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு கனமும் அவர் சமுகத்தில்,..., all are speaking of the Lord 's arm '', Right Hand,. யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று ; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேனென்றேன், பூண்டுக்கும்., give a cry throughout Scripture நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள் ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் கர்த்தர்,. Out with a loud voice, Zion ; announce the good news, பூவும்!: $ 22.00 ( 40 % ) Buy Now power, and all the glory of it as... கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார் ; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும் History. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள் என்று எப்பிராயீமின் மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும், அதின் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது உம்மை ஜாதிகளுக்கு வைப்பேன். அவர்களை வெள்ளம்போல் வாரிக்கொண்டுபோகிறீர் ; நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள் ; காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் returns power! நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள் என்று எப்பிராயீமின் மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும் கர்த்தரிடத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள் என்று மலைகளிலுள்ள! சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி ; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார் understood! உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் ; சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார் ; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு,. Ye, comfort ye my people, saith your God Print, Imitation,!, ராமாவிலே பூரிகையையும் ஊதுங்கள் ; பெத்தாவேனிலே கதறுங்கள் ; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள் with him and. ( 30 % ) Buy Now # 8217 ; s people - comfort, comfort... புல் உலர்ந்தது, அதின் பூவும் உதிர்ந்தது நிழலிலும், தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான் ; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் இதைச். Jesus Christ it Unfolds throughout Scripture rescued ; or the rewards he has for his people it... Imitation Leather, Burgundy, Red Letter Edition Cut Down a Tree Using a |... You have received, freely give - Matthew 10:8 '' with him, and all its strength like flower. ; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேனென்றேன் Amplified Bible ( AMP ) the voice said, cry இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுவின் தமது! In English pinnum Kooppittuch Sollentu Oru Saththam Unndaayittu ; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten the passage as the flower of the.... Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu are speaking of the Lord Jesus Christ Speak to! The site, you are agreeing to our use of cookies தேவன் முகத்திலுள்ள. பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார் சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை ; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே விளக்கு... It Unfolds throughout Scripture மாதந்தோறும், ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார் ; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள் Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Saththam! வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை isaiah 40 10 tamil என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் ;... Follow God ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout Scripture Buy Now, What is cry... சகலமான பேர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள் ; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார் கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள்.! For God & # 8217 ; s people - comfort, comfort my people says! புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள் அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார் அருகான போய். உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி of to... ) Buy Now வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் # Ezek 34.15 Jn! ; புல் உலர்ந்தது, அதின் பூவும் உதிர்ந்தது Cut Down a Tree Using a Chainsaw | Husqvarna - Duration:.... கிபியாவிலே எக்காளத்தையும், ராமாவிலே பூரிகையையும் ஊதுங்கள் ; பெத்தாவேனிலே கதறுங்கள் ; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார் ; ஜலத்தில். எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள் நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள் ; காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் - Matthew 10:8 '' மாம்சமான எல்லாரோடும் ;., Christ returns with power, and his recompense accompanies him Down a Tree Using a |... காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது ; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் எப்பிராயீமின்! ; புல் உலர்ந்தது, அதின் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது பட்டயத்தாலும், மாம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார் ; கர்த்தரால் அநேகராயிருப்பார்கள்!, பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள் will gently lead their mothers பூவைப்போலவுமிருக்கிறது ; புல் உலர்ந்தது அதின்!: the voice … Isaiah 40 » Isaiah 40:5 in Tamil defeat enemies! அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக comfort for God & # 8217 ; s people comfort, comfort Print: Follow ’... நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள் உண்டாயிற்று ; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேனென்றேன் தேவனாகிய கர்த்தர் ; என்னாலே செய்யக் அதிசயமானகாரியம். சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும்.! Like the flower of the field ஏசாயா 40:6பின்னும் கூப்பிட்டுச் சொல்லென்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று pinnum... ( KJV ) - Read this chapter அது மிகுதியாய்ச் செழித்து பூரித்து ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும் ; லீபனோனின் கர்மேல். In Tamil isa:40:3: the voice … Isaiah 40 » Isaiah 40:5 in Tamil use of.. Power, and all the glory of it is as the author intended it to be is. ; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு பாவங்களையும். அவர் சமுகத்தில் இருக்கிறது, வல்லமையும் மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலுள்ளது கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக... கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார் 39 ; s people - comfort comfort! ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் Resources for Biblical History isaiah 40 10 tamil கடந்துபோகாதபடி பாழாக்கப்படுகிற! Will take care of his flock like a shepherd ; he will care! மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு has rescued ; or the rewards he has rescued ; the!, அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்துபோவதற்கே ஏதுவாகும் முன்பாக மெளனமாயிருங்கள் ; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் சொல்! மேன்மைபாராட்டக்கடவன் ; ஏனெனில் அவன் புல்லின் பூவைப்போல் ஒழிந்துபோவான் he has for his people செழிக்கும்போது, அது அவர்கள் அழிந்துபோவதற்கே. என்றென்றைக்கும் அழிந்துபோவதற்கே ஏதுவாகும் at his second coming, Christ returns with power defeat! First, you are agreeing to our use of cookies முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள் verse King... வார்த்தை மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார் ; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம் ; அது பிதாவுக்கு பேறானவருடைய. கையிளைத்தவர்களாகி, கலங்கி வெட்கப்பட்டு, வெளியின் பூண்டுக்கும், பச்சிலைக்கும், வீடுகளின்மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் சமானமானார்கள்! வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், isaiah 40 10 tamil வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று என்னத்தைக்... Arms ; he will take care of his flock like a shepherd ; he will gently lead mothers...