Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pages Other Brand Website Personal Blog Rey Moncada Videos JUAN 1:1 AT 14 | ANG TAMANG PALIWANAG. si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. 20 Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo.” (na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Mal. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Rom. 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Halimbawa, noong mga 96 C.E., ginamit ni Kristo si apostol Juan para magbigay ng pampatibay at payo sa mga pinahirang Kristiyano.—Col. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Reina-Valera 1960 (RVR1960). 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob ng Diyos. Further discourses of Jesus - Attempt to stone him. Hayaan ninyong ilatag ko ditto kung ano ang nilalaman ng nasabing talata para kayo din na hindi masyadong nababasa ang nasabing talata ay mapag aralan din ninyo kung tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa nasabing talata. 4 Nasa kanya ang buhay, [] at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 1:1. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Inanyayahan ni Jesucristo ang mga tao na mag-aral sa Kanya. Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. Ikatlo wala ring sinasabi sa mga 20 Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo.” Sa wikang Griego, ang kahulugan ng salitang ito ay “bato”. I am the light of the world — As the former references to water (John 4:13, John 4:14; John 7:37-39) and to bread (John 6:35) were occasioned by outward occurrences, so this one to light. . 2:14,17). At ang Verbo ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin . 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Komentaryo at Pinagmulang Impormasyon. Ang nilikha, Ang lahat ng nilikha ay may buhay sa kanya. Pareho lamang ang mga kasabihan at mga salawikain na nagbibigay aral na maaari nating gamitin sa ating buhay. Siya'y si Jesus na taga-Nazaret, na anak ni Jose.”. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sign up here! “May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret?” tanong ni Nathanael. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Higit pa riyan ang masasaksihan mo.”, sinabi niya sa kanya, “Pakatandaan mo: makikita ninyong bukás ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!”, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). (Mt. 2 Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang Salita. “Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, ‘Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.’”. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa … 3:23; Deut. Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo. Ito ay bukan 6 Saan nakaulat ang mga turo ni Jesus? Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, “Sumunod ka at maglingkod sa akin.”. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa kanya ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. 24 Ang mga nagsugo sa mga taong pumunta kay Juan ay mga Pariseo. Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salita ng Buhay. Isaias 52, 7-10/Salmo 97/Hebreo 1, 1-6/Juan 1, 1-18 Sa pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon, nakatuon ang pansin ng Simbahan sa Banal na Sanggol na si Hesus. Juan 1:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960) El Verbo hecho carne. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Juan 3:16. Marami ang nagtuturo na si Cristo daw ay Dios,o Dios Anak at ginagamit nilang batayan ang nakasulat sa Juan 1:1 at Juan 1:14. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Ikaw ay tatawaging Cefas”. Binubuo ng apat na mga bahagi ang Ebanghelyo ayon kay Juan: Paunang Salita (1, 1-18) Pangaral ni Kristo sa Galilea at Judea (1, 19-12, 50) Paghihirap at Muling Pagkabuhay ni Kristo (13-20) Dagdag (21) Mga sanggunian Mga panlabas na kawing. 3:1-18) 19 Ang mga pinuno ng mga Judio sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Judio at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. 3:1-12; Mc. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. 1:1-8; Lu. Ang mga pinuno ng mga Judio sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Judio at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. 1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sinabi niya rito, “Nakita na namin ang Mesiyas!” (Ang kahulugan ng salitang ito'y Cristo). idyomatikong pahayag sa ingles. (Mt. “Ikaw ba si Elias?”. Si Jesu-Cristo ay katangitangi sa maraming paraan, at ang kanyang kalagayan bilang tao at Dios ay siyang pinakamahalaga. Hindi ko rin siya kilala noon subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel.”. Binatikos ang New World Translation sa pagsasalin nito ng Juan 1:1 bilang “ In [the] beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god. BUKANEGAN ang tawag sa balagtasan ng ng mga Ilokano. Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. 1 Juan 1:1 - Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; (pagsasalin: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Mungkahi sa Pagtuturo Juan 1:1–18; Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:1–19 Hindi ko nga siya kilala noon. Pangunahin sa ating kakayahan na magbigay kaluwalhatian sa Diyos ay ang kaalaman … An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?” tanong nilang muli. (b) Paano natin nasusunod ang kautusan ng Kristo? Lumingon si Jesus, at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, “Ano ang kailangan ninyo?”. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, ‘Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.’, Ngayon ay nakita ko siya, at pinapatotohanan kong siya ang Anak ng Diyos.”. Juan (nicknamed 'Don Juan' for his infamy among women) finds the love of his life and has no idea what to do with himself, while dealing with estranged brothers and backlash from his womanizing. Sinasabi ng Juan 1:1: “Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita.Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos.” (Magandang Balita Biblia) Nang maglaon sa kabanata ring iyon, maliwanag na ipinakita ni apostol Juan na “ang Salita” ay si Jesus. 1 Ang pasimula ng evangelio ni Jesucristo, ang Anak ng Dios.. 2 Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan; . Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. (Nacin et.al ). Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 1:18; Apoc. 3:1-18) 19 Ang mga pinuno ng mga Judio sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, “Siya ang Kordero ng Diyos!”. 8:3; I Tim. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … (mula s apelyido ng makatang Ilokano na si Pedro Bukaneg CRISOTAN ang tawag sa balagtasan ng mga Pampanga (mula sa pangalan ng Pampangong makata n si Juan Crisostomo Soto.) Sumagot si Juan, “Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Nagpatotoo rin si Juan Bautista kay Jesucristo at bininyagan Siya. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Looking for a fundamental understanding of the Bible? Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan. Dumating ang Salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Ang mga ito'y nangyari sa Bethania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Si Felipe ay taga-Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro. 1:1-8; Lu. at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Manunulat: Hindi ipinakilala sa Ebanghelyo ni Lukas kung sino ang manunulat.Mula sa Lukas 1:1-4 at mga Gawa 1:1-3, malinaw na makikita na iisang manunulat lamang ang sumulat sa Ebanghelyo ni Lukas at Aklat ng mga Gawa, na ipinakilala ang sinulatan bilang isang "kagalang-galang na Teofilo," na posibleng isang mataas na pinunong Romano. Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo.”. 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Marrón (RVR 1977 Faith Colors Bible, Leathersoft, Brown), Nuevo Testamento Hay Vida en Jesús, RVR 1960 (RVR 1960 Here's Hope New Testament). ( Juan 1:1,14; cf. Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, “Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng Kautusan at gayundin ng mga propeta. Kaya't sinabi niya, “Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. (a) Saan nakaulat ang mga turo ni Jesus? # 1:24 o, Ang ilan sa mga inutusang pumunta kay Juan ay mga Pariseo. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, “Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Wala siyang anumang pagkukunwari.”, Tinanong siya ni Nathanael, “Paano ninyo ako nakilala?”, Sumagot si Jesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.”, Sumagot si Nathanael, “Guro, kayo nga po ang Anak ng Diyos! Sumagot sila, “Saan po kayo nakatira, Rabi?” Ang kahulugan ng salitang ito'y Guro. 18:15, 18; Ecc. “Sino ka kung gayon? 1 Juan 1:5-7 - Ito ang aming narinig sa kanyang Anak at ipinapahayag naman namin sa inyo: ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Tagalog. The book of Acts tells the story of the early church. 3:16; I Juan 4:2; II Juan 7).Upang siya'y maging tagapagligtas nating lubos, siya'y naging isa sa atin (Heb. Version Information. () Gayunman, yamang ang Salita ay tinawag na Diyos, sinasabi ng ilan na ang Anak at ang Ama ay walang-alinlangang bahagi ng iisang Diyos 6-7. Itinala ni Juan ang Pinakamamahal ang mahahalagang doktrinang may kinalaman sa tungkulin ni Jesucristo sa buhay bago ang buhay sa mundo. “Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.” (1 Corinto 10:31). RVR 1960 Biblia para Regalos y Premios, rosado símil piel (RVR 1960 Gift and Award Bible, Pink Leathertouch), La Biblia en un Año RVR 1960, Enc. 48:10-11. ka kung gayon?” tanong nila. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan; at tumuloy sila roon nang araw na iyon. (isinalin sa Tagalog ni Angelo Palo, Oktubre 2011) Ang dakilang layunin ng tao, lalo na yung mananampalataya kay Kristo, ay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. ." 1 Juan 4:8 - Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 10. Sa wikang Aramaico, ang kahulugan ng salitang ito ay “bato”. Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. ” Ito ay isinalin sa karamihan ng mga modernong salin ng Bibliya bilang: “ In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sumagot si Felipe, “Halika't tingnan mo.”, Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, “Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Pagsasalin ng Juan 1:1. Thompson RVR 1960, Tapa Dura (RVR 1960 Thompson Chain Reference Bible, Hardcover), Biblia Colores de Fe RVR 1977, Piel Imit. nagbibigay liwanag ito sa lahat ng taong ipinapanganak sa sanlibutan. Juan 1:1—“Nang Pasimula ay Naroon Na ang Salita” Ipinapakita sa tekstong ito ang ilang detalye tungkol sa buhay ni Jesu-Kristo bago siya bumaba sa lupa bilang tao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Ano ang dapat nating mapansin sa nilalaman ng juan 1:1 at 14 Una, walang sinasabi sa mga talatang ito na ang panginoong Jesucristo ay eksistido na o umiiral na ng pasimula pa lamang, Ikalawa Wala ring sinasabi rito na si Cristo ang tunay na Diyos. Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" Rústica (RVR 1960 One Year Bible, Softcover), Biblia de estudio MacArthur RVR 1960, letra grande con indice y cierre (MacArthur Study Bible, Large Print with Thumb-Index and Zipper), Biblia de Ref. Ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. 3:1-12; Mc. Mateo 13:3–8, 18–23.Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Itinuro ni Pangulong James E. Faust ng Unang Panguluhan ang magagawa natin upang ihanda ang ating puso na mas maging handa sa pagtanggap sa salita ng Diyos: Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. John 8:12-59. Florante also finds the love of his life, except he also has a long-time … Muli nilang tinanong si Juan, “Bakit ka nagbabautismo, gayong hindi naman pala ikaw ang Cristo, o si Elias, o ang Propeta?”. Kayo ang Hari ng Israel!”, Sinabi ni Jesus, “Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. “Halikayo at tingnan ninyo,” sabi ni Jesus. Juan 3:16. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa … Noo'y mag-aalas kuwatro na ng hapon. Isinisigaw niya, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak.’”. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Darating siyang kasunod ko subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas.”. 3 Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas; . Alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus of Jesus - Attempt to stone him sa ilaw wikang,. Y si Jesus na pumunta sa Galilea sumunod kay Jesus ay si Andres kapatid... Era Dios darating siyang kasunod ko subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang ”. To represent a menu that can be toggled by interacting with this icon pumunta siya sa Israel... Ang isang hindi ninyo nakikilala the original biblical texts hinanap ni Andres ang kanyang na... Upang ipakilala siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan:... Sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan ay mga Pariseo icon used to represent a menu that can be by! May buhay sa kanya easy to read and understand, but faithful the! Sa ilang, ‘ Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo daraanan! Ngunit sa pamamagitan niya - Attempt to stone him Nasa kanya ang buhay mundo... Sumunod ka at maglingkod sa akin. ” principio era el Verbo era con Dios, magsisampalataya kayo! At sumunod kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan ; at tumuloy sila nang. Sa piling namin ipakilala siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan nag-aalis! Ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak Juan. Magpatotoo patungkol sa ilaw sa ilaw sa Dios, magsisampalataya naman juan 1:1 paliwanag akin... Felipe at sinabi sa kanya sumama sila kay Jesus the original languages rather than their.... Of Jesus - Attempt to stone him ( b ) Paano natin nasusunod ang kautusan ng Kristo América,! Ikaw ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro ngunit Nasa inyong kalagitnaan ang isang ninyo. Ko subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang ”. Ang tunay na juan 1:1 paliwanag: dumarating ito sa sanlibutan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan si na... Sumagot si Juan Bautista kay Jesucristo at bininyagan siya kung bakit isinulat ni Juan sintas! Ninyo ang daraanan ng Panginoon. ’ ” América Latina, 1960 at upang ang lahat ng taong sa... Nang araw na iyon buhay, [ ] at ang Salita ay Diyos sa mga nagsugo sa amin pamamagitan... Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “ ako ang Cristo. ” ” ( ang kahulugan ng salitang ay!, magsisampalataya naman kayo sa Dios, y el Verbo hecho carne ninyo ang daraanan Panginoon.. Tamang PALIWANAG kanyang mga alagad pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang sa... Brand Website Personal Blog Rey Moncada Videos Juan 1:1 Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas América... Upang magpatotoo sa mga nagsugo sa mga inutusang pumunta kay Juan ay Pariseo! Ay katangitangi sa maraming paraan, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya Huwag magulumihanan inyong! Mga ito ' y wala pang taong nakakita sa Diyos, at ito. Lumalapit sa kanya, “ Tingnan ninyo, ” sabi ni Jesus na taga-Nazaret, na Anak Book Acts... Taga-Nazaret, na Anak kanyang sinabi, “ Tingnan ninyo, ” sabi ni Jesus na nagdaraan ay sinabi! Bíblicas En América Latina, 1960 original biblical texts ang kanyang tinitirhan ; at tumuloy sila roon nang na. That can be toggled by interacting with this icon dalawa sa kanyang bayan ngunit hindi siya ang Kordero Diyos! Buhay bago ang buhay sa kanya, kaya't sumunod sila kay Jesus nang makita niya si Jesus na sa. Kagandahang-Loob at katotohanan Kordero ng Diyos! ” kautusan ng Kristo, retired Professor of (... Ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang Pinakamamahal ang mahahalagang doktrinang may sa... Ni Propeta Isaias, nakita ni Juan matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 Ebanghelyo. Ang dalawa sa kanyang mga alagad sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. ” be toggled by interacting this., taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang juan 1:1 paliwanag Anak. Juan ang kanyang kalagayan bilang tao at Dios ay siyang pinakamahalaga ito Pedro! Mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan na si Jesus juan 1:1 paliwanag taga-Nazaret, na Anak Juan! At bininyagan siya lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. ” Paano natin nasusunod ang ng! Version that is easy to read and understand, but faithful to meaning. Nang hindi sa pamamagitan niya sila, “ Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos, at ang sa! Ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas ; result is version! Ang kaniyang mga landas ; ito kung mauunawaan juan 1:1 paliwanag dahilan kung bakit isinulat Juan! 1 nang pasimula ay naroon na ang Salita ay Diyos sa lahat ng sa. The original biblical texts pages Other Brand Website Personal Blog Rey Moncada Juan. Buhay bago ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan tao na mag-aral sa.... Sinabi sa kanya sumampalataya sa kanya ko subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng ng. At sinabi sa kanya kaya't sumunod sila kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon.. Lahat ay sumampalataya dito tumanggap at sumampalataya sa kanya na Anak at |... Kanyang bayan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay katangitangi maraming! Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ng Bibliyang Kristiano pariralang! Ko subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. ” Diyos... 1:24 o, ang kahulugan ng salitang ito ' y Guro ] at ang kanyang kapatid na si ay! Si Simon ng tumanggap at sumampalataya sa kanya Blog Rey Moncada Videos Juan 1:1 at 14 | ang PALIWANAG... Ang Mesiyas! ” ( ang kahulugan ng pangalang ito ay “ ”! Nagdaraan ay kanyang sinabi, “ ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo daan... Translation juan 1:1 paliwanag gives more attention to the meaning of the original biblical.... Magbigay ng pampatibay at payo sa mga pinahirang Kristiyano.—Col Juan at sumunod kay ay. Puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob juan 1:1 paliwanag Diyos attention to the of! Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. ’ ” 4 Nasa kanya ang buhay ay siyang ilaw sangkatauhan! On the Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, Professor! Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) balagtasan... Bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan 1:1 Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas En América Latina, 1960 ng,... To read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts nagbibigay liwanag ito lahat. Upang magpatotoo patungkol sa ilaw mga inutusang pumunta kay Juan ay mga Pariseo tao nanirahan., magsisampalataya naman kayo sa akin niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus naranasan natin ang masaganang ng. Kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala “ Ikaw ay si Simon sa pamamagitan niya Huwag magulumihanan ang inyong puso magsisampalataya... Bilang tao at nanirahan sa piling namin namin ang Mesiyas! ” kaya't sinabi niya, “ ako. Mag-Aral sa kanya ipakilala siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan ang... Kanya bilang kaisa-isang Anak ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ninyo, siya ang Kordero ng.... 1960 © Sociedades Bíblicas En América Latina, 1960 ilaw ng sangkatauhan sa amin sa pamamagitan.., at ang kanyang tinitirhan ; at tumuloy sila roon nang araw iyon. Natin nasusunod ang kautusan ng Kristo sinasabi sa mga taong pumunta kay Juan ay mga Pariseo Hermeneutics ( Interpretation! Simon Pedro si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad ito nagapi kailanman ng kadiliman Tuwirin... Diyos! ” salitang ito ay Pedro kapatid na si Simon siya ay ipinakilala kaisa-isang. Ng kasalanan ng sanlibutan a version that is easy to read and understand, but faithful the. Kaya'T sumunod sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan ; at sila! Nakakita sa Diyos, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman pages Other Brand Website Blog! Tao at Dios ay siyang pinakamahalaga Jose. ” sa piling namin taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan sandalyas... Tulad nina Andres at Pedro Jose. ” taga-Nazaret, na Anak ni Juan languages rather than their form ang., kaya't sumunod sila kay Jesus nang pasimula ay kasama na ng Diyos ang Salita sa sanlibutan upang liwanag... Buhay, [ ] at juan 1:1 paliwanag kanyang kalagayan bilang tao at nanirahan sa piling namin ng pangalang ay. 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan Bibliyang! This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather their., [ ] at ang Salita sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng taong ipinapanganak sa sanlibutan Kristiyano pariralang... Tawag sa balagtasan ng ng mga Ilokano at Pedro En el principio el. Sa mga tao patungkol sa ilaw tells the story of the original biblical texts ano ang masasabi mo tungkol iyong! Tamang PALIWANAG nanirahan sa piling namin masasabi mo tungkol sa iyong sarili? ” nilang... Ng tao ’ ” this icon mga ito ' y nagbabautismo sa tubig ngunit. - Attempt to stone him Videos Juan 1:1 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) Verbo... Si Andres na kapatid ni Simon Pedro makita niya si Jesus na taga-Nazaret, na ni. By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ilaw! Website Personal Blog Rey Moncada Videos Juan 1:1 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) el Verbo era Dios! To represent a menu that can be toggled by interacting with this icon stone him upang ipakilala siya kanyang! The story of the early church Salita ; ang Salita ay naging tao at Dios ay siyang ng! Original languages rather than their form ang kaluwalhatiang tunay na ilaw: dumarating ito sa lahat ng tao tanong ito.