“May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret?” tanong ni Nathanael. 48:10-11. ka kung gayon?” tanong nila. upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 2:14,17). Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salita ng Buhay. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, “Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tagalog. 20 Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo.” Florante also finds the love of his life, except he also has a long-time … 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Juan 1:1—“Nang Pasimula ay Naroon Na ang Salita” Ipinapakita sa tekstong ito ang ilang detalye tungkol sa buhay ni Jesu-Kristo bago siya bumaba sa lupa bilang tao. (na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Pagsasalin ng Juan 1:1. “Ikaw ba si Elias?”. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan; at tumuloy sila roon nang araw na iyon. 24 Ang mga nagsugo sa mga taong pumunta kay Juan ay mga Pariseo. Thompson RVR 1960, Tapa Dura (RVR 1960 Thompson Chain Reference Bible, Hardcover), Biblia Colores de Fe RVR 1977, Piel Imit. Sa wikang Griego, ang kahulugan ng salitang ito ay “bato”. Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Juan 3:16. Komentaryo at Pinagmulang Impormasyon. Si Jesu-Cristo ay katangitangi sa maraming paraan, at ang kanyang kalagayan bilang tao at Dios ay siyang pinakamahalaga. 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. 3:1-18) 19 Ang mga pinuno ng mga Judio sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Judio at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. 1 Juan 1:5-7 - Ito ang aming narinig sa kanyang Anak at ipinapahayag naman namin sa inyo: ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Nagpatotoo rin si Juan Bautista kay Jesucristo at bininyagan Siya. Muli nilang tinanong si Juan, “Bakit ka nagbabautismo, gayong hindi naman pala ikaw ang Cristo, o si Elias, o ang Propeta?”. Noo'y mag-aalas kuwatro na ng hapon. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … Sinasabi ng Juan 1:1: “Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita.Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos.” (Magandang Balita Biblia) Nang maglaon sa kabanata ring iyon, maliwanag na ipinakita ni apostol Juan na “ang Salita” ay si Jesus. Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan. 10. Higit pa riyan ang masasaksihan mo.”, sinabi niya sa kanya, “Pakatandaan mo: makikita ninyong bukás ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!”, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). At ang Verbo ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin . Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, “Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng Kautusan at gayundin ng mga propeta. 1:18; Apoc. Mga Mungkahi sa Pagtuturo Juan 1:1–18; Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:1–19 1:1-8; Lu. 4 Nasa kanya ang buhay, [] at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. 3:1-12; Mc. Juan (nicknamed 'Don Juan' for his infamy among women) finds the love of his life and has no idea what to do with himself, while dealing with estranged brothers and backlash from his womanizing. Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. 1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1 Reina-Valera 1960 (RVR1960) El Verbo hecho carne. Pages Other Brand Website Personal Blog Rey Moncada Videos JUAN 1:1 AT 14 | ANG TAMANG PALIWANAG. Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos. Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Hindi ko nga siya kilala noon. “Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.” (1 Corinto 10:31). Mateo 13:3–8, 18–23.Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. 1 Ang pasimula ng evangelio ni Jesucristo, ang Anak ng Dios.. 2 Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan; . BUKANEGAN ang tawag sa balagtasan ng ng mga Ilokano. Reina-Valera 1960 (RVR1960). Sa wikang Aramaico, ang kahulugan ng salitang ito ay “bato”. John 8:12-59. Kayo ang Hari ng Israel!”, Sinabi ni Jesus, “Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? 18:15, 18; Ecc. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, “Sumunod ka at maglingkod sa akin.”. . Ikatlo wala ring sinasabi sa mga (isinalin sa Tagalog ni Angelo Palo, Oktubre 2011) Ang dakilang layunin ng tao, lalo na yung mananampalataya kay Kristo, ay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Isinisigaw niya, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak.’”. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa … Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?” tanong nilang muli.