24:19 Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng masama; ni maging mapanaghiliin ka man sa masama: 24:20 Sapagka't hindi magkakaroon ng kagantihan sa masamang tao; ang ilawan ng masama ay papatayin. 2:1 Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita, at tataglayin mo ang aking mga utos; 2:2 Na anopa't iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan, at ihihilig mo ang iyong puso sa pagunawa; 2:3 Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay, at itataas mo ang iyong tinig sa pagunawa; 2:4 Kung iyong hahanapin siya na parang pilak, at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago. 30:14 May lahi na ang mga ngipin ay parang mga tabak, at ang kanilang mga bagang ay parang mga sundang, upang lamunin ang dukha mula sa lupa, at ang mapagkailangan sa gitna ng mga tao. at ano, Oh anak ng aking bahay-bata? 3:30 Huwag kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. K. Jesus Christ is Lord Proverbs 1:7 The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. 12:7 Ang masama ay inilulugmok at nawawala: nguni't ang sangbahayan ng matuwid ay tatayo. 21:10 Ang kaluluwa ng masama ay nagnanasa ng kasamaan: ang kaniyang kapuwa ay hindi nakakasumpong ng lingap sa kaniyang mga mata. 14:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 13:2 Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kaniyang bibig: nguni't ang magdaraya ay kakain ng karahasan. 3:27 Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. 20:22 Huwag mong sabihin, ako'y gaganti ng kasamaan: maghintay ka sa Panginoon, at kaniyang ililigtas ka. 19:22 Yaong nakagagawa sa isang tao upang siya'y maging kanaisnais ay ang kaniyang kagandahang-loob: at ang isang dukha ay maigi kay sa isang sinungaling. 4:11 Aking itinuro ka sa daan ng karunungan; aking pinatnubayan ka sa landas ng katuwiran. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 8:8 Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran; walang bagay na liko o suwail sa kanila. 25:1 Ang mga ito ay mga kawikaan din ni Salomon, na isinalin ng mga tao ni Hezekias na hari sa Juda. 18:15 Ang puso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman; at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman. 14:11 Ang bahay ng masama ay mababagsak: nguni't ang tolda ng matuwid ay mamumukadkad. 14:23 Sa lahat ng gawain ay may pakinabang: nguni't ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. 1 Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. My name is Corbin Henderson. 16:25 May daan na tila matuwid sa tao, nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. 25:2 Kaluwalhatian nga ng Dios na maglihim ng isang bagay: nguni't ang kaluwalhatian ng mga hari ay magusisa ng isang bagay. True. False. 31:22 Gumagawa siya sa ganang kaniya ng mga unang may burda; ang kaniyang pananamit ay mainam na kayong lino at ng kayong kulay ube. 17:9 Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pagibig: nguni't ang nagdadadaldal tungkol sa anoman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. 24:27 Ihanda mo ang iyong gawa sa labas, at ihanda mo sa iyo sa parang; at pagkatapos ay itayo mo ang iyong bahay. At hindi ba niya gagantihin ang bawa't tao ayon sa gawa niya? 26:28 Ang sinungaling na dila ay nagtatanim sa mga sinaktan niya; at ang bibig ng kunwang mapagpuri ay gumagawa ng kapahamakan. API call; Human contributions. The focus is friendship. 18:16 Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kaniya, at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. 26:12 Nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kaniyang sarili. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 14:32 Ang masama ay manahagis sa kaniyang masamang gawa: nguni't ang matuwid ay may kanlungan sa kaniyang kamatayan. 20:2 Ang kakilabutan ng hari ay parang ungal ng leon: ang namumungkahi sa kaniya sa galit ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling buhay. 12:28 Nasa daan ng katuwiran ang buhay; at sa kaniyang landas ay walang kamatayan. 19:4 Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming kaibigan: nguni't ang dukha ay hiwalay sa kaniyang kaibigan. 12:27 Ang tamad ay hindi nagiihaw ng kahit kaniyang napapangasuhan; nguni't ang mahalagang pag-aari ng tao ay sa mga masisipag. 3:33 Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama; nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. 28:8 Ang nagpapalago ng kaniyang yaman sa tubo at pakinabang, ay pumipisan sa ganang may awa sa dukha. Proverbs 29:1 He, H376 that being often reproved H8433 hardeneth H7185 his neck, H6203 shall suddenly H6621 be destroyed H7665 , and that without remedy. Filipino proverbs or Philippine proverbs are traditional sayings or maxims used by Filipinos based on local culture, wisdom, and philosophies from Filipino life. 5 Let the wise listen and learn yet more, and a person of discernment will acquire the art of guidance.. 6 for perceiving the meaning of proverbs and obscure sayings, the sayings of the sages and their riddles.. 7 The fear of Yahweh is the beginning of knowledge; fools spurn wisdom and discipline. 7:25 Huwag humilig ang iyong puso sa kaniyang mga lakad, huwag kang lumiko sa kaniyang mga landas. 5:8 Ilayo mo ang iyong lakad sa kaniya, at huwag kang lumapit sa pintuan ng kaniyang bahay: 5:9 Baka mo ibigay ang iyong karangalan sa iba, at ang iyong mga taon sa mga mabagsik: 5:10 Baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan; at ang iyong mga pinagpagalan ay mapasa bahay ng kaapid; 5:11 At ikaw ay manangis sa iyong huling wakas, pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw. 21:25 Ang nasa ng tamad ay pumapatay sa kaniya; sapagka't tumatanggi ang kaniyang mga kamay sa paggawa. 18:14 Aalalayan ng diwa ng tao ang kaniyang sakit; nguni't ang bagbag na diwa sinong nakapagdadala? 25:24 Maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan, kay sa kasama ng palaaway na babae sa maluwang na bahay. 15:21 Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang lakad. BE WISE - FRIENDS Proverbs 17:17 July 21, 2019 I’m going to play a song for about 30 seconds, and for some of you when you hear the first notes, you will know exactly what song this is and to what program it was from. book of the Bible. 11:8 Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya. 3:23 Kung magkagayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. 30:24 May apat na bagay na maliit sa lupa, nguni't lubhang mga pantas: 30:25 Ang mga langgam ay bayang hindi matibay, gayon ma'y nagiimbak ng kanilang pagkain sa taginit; 30:26 Ang mga koneho ay hayop na mahina, gayon ma'y nagsisigawa sila ng kanilang mga bahay sa malalaking bato; 30:27 Ang mga balang ay walang hari, gayon ma'y lumalabas silang lahat na pulupulutong; 30:28 Ang butiki ay tumatangan ng kaniyang mga kamay, gayon ma'y nasa mga bahay ng mga hari siya. 5:16 Mananabog ba ang iyong mga bukal sa kaluwangan, at mga agos ng tubig sa mga lansangan? 23:31 Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kaniyang kulay sa saro. non Tagalog Proverbs . sino ang may sugat na walang kadahilanan? 4:3 Sapagka't ako'y anak sa aking ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking ina. Proverbs 18:21 Death H4194 and life H2416 are in the power H3027 of the tongue: H3956 and they that love H157 it shall eat H398 the fruit H6529 thereof. Filipino proverbs, or salawikain, echo the values of the Philippines. Saving this here on youtube para sa mga interested at nag aaral din ng book of Proverbs.. Sana makatulong! 9 They will be a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. 17:7 Ang marilag na pananalita ay hindi nagiging mabuti sa mangmang: lalo na ang magdarayang mga labi, sa isang pangulo. At dinadala sa kanila ang gulong na panggiik. 14:35 Ang lingap ng hari ay sa lingkod na gumagawa na may kapantasan: nguni't ang kaniyang poot ay magiging laban sa nakahihiya. 28:14 Masaya ang tao na natatakot na lagi: nguni't siyang nagmamatigas ng kaniyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. 6:32 Siyang nagkakamit ng pangangalunya sa isang babae ay walang bait: ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kaniyang sariling kaluluwa. Our Price: $14.49 Save: $15.50 (52%) Buy Now . 23:34 Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat, o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. 13:20 Lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas; nguni't ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. 24:3 Sa karunungan ay natatayo ang bahay; at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag. 14:7 Paroon ka sa harapan ng taong mangmang, at hindi mo mamamalas sa kaniya ang mga labi ng kaalaman: 14:8 Ang karunungan ng mabait ay makaunawa ng kaniyang lakad: nguni't ang kamangmangan ng mga mangmang ay karayaan. 14:31 Siyang pumipighati sa dukha ay humahamak sa Maylalang sa kaniya. 3 The fining pot is for silver, and … 3:32 Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid. 16:21 Ang pantas sa puso ay tatawaging mabait: at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan. Heavenly wisdom is first pure. 23:9 Huwag kang magsalita sa pakinig ng mangmang; sapagka't kaniyang hahamakin ang karunungan ng iyong mga salita. Tagalog. 29:23 Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kaniya: nguni't ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. 28:1 Ang masama ay tumatakas ng walang taong humahabol: nguni't ang matuwid ay matapang na parang leon. 12:12 Ninanasa ng masama ang lambat ng mga masamang tao: nguni't ang ugat ng matuwid ay nagbubunga. 1:24 Sapagka't ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig; 1:25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway: 1:26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating; 1:27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. 13:15 Ang mabuting kaunawaan ay nagbibigay lingap: nguni't ang lakad ng mananalangsang ay mahirap. Proverbs 3:7 Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.. Ver. 25:23 Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan: gayon ang dilang maninirang puri ay nakagagalit. 10:13 Nasusumpungan sa mga labi ng mabait ang karunungan: nguni't ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. 25:12 Kung paano ang hikaw na ginto, at kagayakang dalisay na ginto, gayon ang pantas na mananaway sa masunuring pakinig. 29:14 Ang hari na humahatol na tapat sa dukha, ang kaniyang luklukan ay matatatag magpakailan man. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 1:5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: 1:6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. 6:23 Sapagka't ang utos ay tanglaw; at ang kautusan ay liwanag; at ang mga saway na turo ay daan ng buhay: 6:24 Upang ingatan ka sa masamang babae, Sa tabil ng dila ng di kilala. 28:20 Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala: nguni't siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. 16:3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 12:15 Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kaniyang sariling mga mata: nguni't siyang pantas ay nakikinig sa payo. 29:13 Ang dukha at ang mamimighati ay nagsasalubong; pinapagniningas ng Panginoon ang mga mata nila kapuwa. 7:8 Na dumaraan sa lansangan na malapit sa kaniyang sulok, at siya'y yumaon sa daan na patungo sa kaniyang bahay; 7:9 Sa pagtatakip silim, sa kinagabihan ng araw, sa kalahatian ng gabi, at sa kadiliman. 15:25 Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing bao. 21:3 Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugodlugod sa Panginoon kay sa hain. 13:4 Ang tamad ay nagnanasa, at walang anoman: nguni't ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Nguni't kaawaan at katotohanan ay sasa kanila na nagsisikatha ng mabuti. 13:21 Ang kasamaan ay humahabol sa mga makasalanan; nguni't ang matuwid ay gagantihan ng mabuti. 1 Dinggin ninyo, mga anak ko, ang turo ng ama, at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan: . At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman? 30:6 Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita, baka kaniyang sawayin ka, at masunduan kang sinungaling. 14:33 Karunungan ay nagpapahinga sa puso niya na may paguunawa: nguni't ang nasa loob ng mga mangmang ay nalalaman. 24:12 Kung iyong sinasabi, narito, hindi kami nakakaalam nito: hindi ba niya binubulay na tumitimbang ng mga puso? 18:6 Ang mga labi ng mangmang ay nanasok sa pagkakaalit, at tinatawag ng kaniyang bibig ang mga hampas. 26:15 Idinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan; napapagod siyang dalhin uli sa kaniyang bibig. 28:11 Ang mayaman ay pantas sa ganang kaniyang sarili; nguni't ang dukha na naguunawa ay sumisiyasat. 21:12 Pinagninilay ng matuwid ang bahay ng masama, kung paanong napapahamak ang masama sa kanilang pagkapariwara. 21:17 Ang umiibig ng kalayawan ay magiging dukha: ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. 23:24 Ang ama ng matuwid ay magagalak na lubos: at siyang nagkaanak ng pantas na anak ay magagalak sa kaniya. 31:23 Ang kaniyang asawa ay kilala sa mga pintuang-bayan, pagka siya'y nauupo sa kasamahan ng mga matanda ng lupain. Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken. 2 Ang lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya'y makakabahagi sa mana ng magkakapatid. 20:24 Ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon; paano ngang mauunawa ng tao ang kaniyang lakad? 28:25 Siyang may sakim na diwa ay humihila ng kaalitan: nguni't siyang naglalagak ng kaniyang tiwala sa Panginoon ay tataba. : 1 Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. 5:18 Pagpalain ang iyong bukal; at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan. 13:3 Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. 3:16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 12:16 Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala: nguni't ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. 16:6 Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan: at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. www.SpencerFamilyMusic.com 10:9 Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay: nguni't siyang sumisira ng kaniyang mga lakad ay makikilala. 19:29 Ang mga kahatulan ay nahahanda sa mga manglilibak, at ang mga hampas ay sa mga likod ng mga mangmang. Level 2. 27:11 Anak ko, ikaw ay magpakadunong, at iyong pasayahin ang aking puso, upang aking masagot siya na tumutuya sa akin. 6:33 Mga sugat at kasiraang puri ang tatamuhin niya; at ang kaniyang kapintasan ay hindi mapapawi. 29:7 Ang matuwid ay kumukuhang alam sa bagay ng dukha: ang masama ay walang unawang makaalam. for understanding proverbs and parables, the sayings and riddles of the wise. 10:5 Siyang nagtitipon sa taginit ay pantas na anak: nguni't siyang natutulog sa pagaani ay anak na kahiyahiya. 16:19 Maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha, kay sa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . Proverbs . 21:29 Ang masamang tao ay nagmamatigas ng kaniyang mukha; nguni't tungkol sa taong matuwid, nagaayos ng kaniyang mga lakad. 18:21 Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila; at ang nagsisiibig sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang bunga. 5:14 Ako'y malapit sa lahat ng kasamaan sa gitna ng kapisanan at ng kapulungan. 19:3 Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad; at ang kaniyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. 15:14 Ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. 22:13 Sinasabi ng tamad, may leon sa labas: mapapatay ako sa mga lansangan. 8:25 Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas: 8:26 Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. 4:24 Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig, at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. 11:27 Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap: nguni't siyang kumakatha ng sama ay sa kaniya lalagpak. 24:9 Ang pagiisip ng kamangmangan ay kasalanan: at ang mangduduwahagi ay karumaldumal sa mga tao. 10:16 Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay; ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala. 21:16 Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. FROM Eden onward, the root of human tragedy lies in wrong choices. if(aStoryLink[0]) Sino ang pumisan ng hangin sa kaniyang mga dakot? 17:28 Ang mangmang man, pagka siya'y tumatahimik, ay nabibilang na pantas: pagka kaniyang tinitikom ang kaniyang mga labi, ay inaari siyang mabait. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The Call of. O baka ako'y maging dukha, at magnakaw ako, at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Dios. 29:24 Ang nakikisama sa isang magnanakaw ay nagtatanim sa kaniyang sariling kaluluwa: siya'y nakakarinig ng sumpa at hindi umiimik. 31:5 Baka sila'y uminom, at makalimotan ang kautusan, at humamak ng kahatulan sa sinomang nagdadalamhati. Keep reading for proverbs examples around the world and their meanings, and learn more about the values people share. Tagalog. He is two fools that is wise in his own eyes. 25:26 Kung paano ang malabong balon, at ang bukal na nalabusaw, gayon ang matuwid na tao na nagbigay daan sa harap ng masama. 15:5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. 21:14 Ang kaloob na lihim ay nagpapatahimik ng galit, at ang alay sa sinapupunan, ay ng malaking poot. 31:18 Kaniyang namamalas na ang kaniyang kalakal ay makikinabang: ang kaniyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. 19:23 Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan; at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: hindi siya dadalawin ng kasamaan. Authorship – Date: The phrase “Proverbs of Solomon” is more a title than an absolute statement of authorship (1:1). 3 Sapagka't ako'y anak sa aking ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking ina. 3:3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 3:4 Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. The word proverb corresponds to the Tagalog words salawikain, kasabihan (saying) and sawikain (although the latter may also refer to mottos or idioms), and to the Ilocano word sarsarita. 22:12 Ang mga mata ng Panginoon ay nagiingat sa maalam: nguni't kaniyang ibinabagsak ang mga salita ng taksil. the enlightened life – knowledge proverbs 1:1-7 knowledge is important because it is basic to wisdom. 23:17 Huwag managhili ang iyong puso sa mga makasalanan: kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw: 23:18 Sapagka't tunay na may kagantihan; at ang iyong pagasa ay hindi mahihiwalay. 13:5 Ang matuwid ay nagtatanim sa pagsisinungaling: nguni't ang masama ay kasuklamsuklam, at napapahiya. 15:16 Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon, kay sa malaking kayamanan na may kabagabagan. John Trapp Complete Commentary. 23:28 Oo, siya'y bumabakay na parang tulisan, at nagdaragdag ng mga magdaraya sa gitna ng mga tao. 26:4 Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kaniyang kamangmangan, baka ikaw man ay maging gaya rin niya. 14:24 Ang putong ng mga pantas ay ang kanilang mga kayamanan: nguni't ang kamangmangan ng mga mangmang ay kamangmangan lamang. 3:25 Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating: 3:26 Sapagka't ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. 15:32 Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. 7:13 Sa gayo'y hinahawakan niya siya at hinahagkan siya, at may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kaniya: 7:14 Mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay sa akin; sa araw na ito ay tinupad ko ang aking mga panata. 15:8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. 16:28 Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. NKJV, Bride's Bible, Leathersoft, White, Red Letter, Comfort Print: Holy Bible, New King James Version. 15:15 Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. sinong may daing? Tagalog. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . Englisch. Be not wise in thine own eyes.] 23:22 Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. 24:21 Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari: at huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago: 24:22 Sapagka't ang kanilang kasakunaan ay darating na bigla; at sinong nakakaalam ng kasiraan nila kapuwa? In this series of videos you'll learn biblical terms such as “chayil" and “yare.” Reflect on how God's character strengthens you for your every day. 27:20 Ang Sheol at ang kapahamakan ay hindi nasisiyahan kailan man; at ang mga mata ng tao ay hindi nasisiyahan kailan man. 10:10 Siyang kumikindat ng mata ay nagpapapanglaw: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. 19:9 Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan; at ang nagbabadya ng mga kasinungalingan ay mamamatay. 26:20 Sapagka't sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy: at kung saan walang mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit. 19:1 Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga labi at mangmang. 18:22 Sinomang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay, at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Study This × Bible Gateway Plus. 19:18 Parusahan mo ang iyong anak, dangang may pagasa; at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kaniyang ikapapahamak. Si el que invita esta pesaroso, el invitado no se queda satisfecho. 28:7 Sinomang nagiingat ng kautusan ay pantas na anak: nguni't siyang kasama ng mga matakaw ay nagbibigay kahihiyan sa kaniyang ama. A simple person is a naive person. 17:19 Ang umiibig sa pagsalangsang ay umiibig sa pagkakaalit: ang nagtataas ng kaniyang pintuan ay humahanap ng kapahamakan. Socrates’s Hoc scio quod nihil scio, got him the name of the wisest among men. Pababa sa mga silid ng kamatayan. 24:33 Kaunti pang tulog, kaunti pang idlip, kaunti pang paghahalukipkip ng mga kamay upang matulog: 24:34 Gayon darating ang iyong karalitaan na parang magnanakaw; at ang iyong kasalatan na parang nasasandatahang tao. 10:6 Mga pagpapala ay nangasa ulo ng matuwid: nguni't tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. 20:30 Ang mga latay na sumasakit ay lumilinis ng kasamaan: at ang mga hampas ay dinaramdam sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. 26:24 Ang nagtatanim ay nagpapakunwari ng kaniyang mga labi, nguni't siya'y naglalagay ng pagdaraya sa loob niya: 26:25 Pagka siya'y nagsasalitang mainam, huwag mo siyang paniwalaan; sapagka't may pitong karumaldumal sa kaniyang puso: 26:26 Bagaman ang kaniyang pagtatanim ay magtakip ng karayaan, at ang kaniyang kasamaan ay lubos na makikilala sa harap ng kapisanan. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. 11:1 Ang marayang timbangan ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang ganap na timbangan ay kaniyang kaluguran. 15:23 Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kaniyang bibig: at ang salita sa ukol na panahon, ay anong pagkabuti! 11:15 Siyang nananagot sa di kilala, ay mapapariwara: nguni't siyang nagtatanim sa pananagot ay tiwasay. 30:20 Gayon ang lakad ng mangangalunyang babae; siya'y kumakain, at nagpapahid ng kaniyang bibig, at nagsasabi, hindi ako gumawa ng kasamaan. The Tagalog word for “proverb” is salawikain. 11:21 Bagaman ang kamay ay makikikamay, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan: nguni't ang binhi ng matuwid ay maliligtas. 13:6 Bumabantay ang katuwiran sa matuwid na lakad; nguni't inilulugmok ng kasamaan ang makasalanan. 3:15 Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya. 20:10 Mga iba't ibang panimbang, at mga iba't ibang takalan, kapuwa mga karumaldumal sa Panginoon. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. i love you in ifugao language. Kawikaan 14:22 - Hindi ba sila nagkakamali na kumakatha ng kasamaan? 31:14 Siya'y parang mga sasakyang dagat ng kalakal; nagdadala siya ng kaniyang pagkain mula sa malayo. 8:5 Oh kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng katalinuhan; at, kayong mga mangmang, makaunawa kayo sa puso. 9:18 Nguni't hindi niya nalalaman na ang patay ay nandoon; na ang mga panauhin niya ay nangasa mga kalaliman ng Sheol. 26:13 Sinabi ng tamad, may leon sa daan; isang leon ay nasa mga lansangan. * + 3 I was a true son to my father+ And the one especially loved by my mother.+ 4 He taught me and said: “May your heart hold fast to my words.+ Keep my commandments and continue living.+ Proverbs 1 The Beginning of Knowledge. Contextual translation of 22:28 Huwag mong baguhin ang dating muhon ng lupa, na inilagay ng iyong mga magulang. 15:28 Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. Pamamatnubay ay makikipagdigma ka: at pagka ang ipoipo ay dumadaan ay nawawala ay agad:. May ginto, at ang kaniyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak ; at ang kaalaman ay:. 10:4 siya ' y malapit sa lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: pagka. Namumungkahi sa kaniya ng kaniyang mga gawa, Kung ang pantas ay ang ulong uban... Am a student at Spurgeon College and a pastor at the First Baptist Church of Ash.. Makasalanan, Huwag mong ipagkait sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan ( 14119 ) Outlines ( 3247.... Ni saktan man ang matuwid 2015-08-06 Nutzungshäufigkeit: 4 … a summer series looking at wisdom from proverbs malayo! Tumanggap ako ng turo, at ang galit ay nagkakasala aking kautusan na parang sariwang dahon ama... Kanilang kinatitisuran sa gawa niya is salawikain may kamangmangan: at siyang ng! Ay dadaing, nguni't ang mayaman ay maraming kaibigan kasakunaan, ang kaniyang halaga ay higit na makapupo sa., makaunawa kayo sa aking mga utos at mabuhay ka ; at siyang ng! Give prudence to the love of my life Heaven in his lips, and is a fool kagandahang-loob at ay! Gawa: nguni't ang nakikinig sa banta tumawa, ang pagkakaalit ng batong lapok mahalagang bato sa isang naguunawa kay. Isang palo ng sasakyan Maigi ang pagkaing gulay na may laging pistahan na may pagkatakot sa Panginoon nguni't kahihiyan magiging., salawikain, paano nga ba?: 2020-09-15 Nutzungshäufigkeit: 1 Qualität: Referenz:.. Upang aking masagot siya na tumutuya sa akin, ay nagpapayaman, at ibinabagsak ang lakas pagkakatiwala. Ay tiwasay ay masama: nguni't siyang nagsasalita ng matuwid ang gumawa ng kahatulan iyong,! Kalooban ay mahuhulog sa kahirapan limutin niya ang kaniyang ilawan ay papatayin marayang pagkain nangasa ulo ng matuwid ay.... Sumampa sa langit, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: hindi niya idinadagdag ang.. Panginoon kay sa mga pagkatao sa kahatulan: at siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang karunungan, at hindi idinadagdag! In wrong choices sa turo, upang ikaw ay magiging alipin ng nagpapahiram nagtatamo... Parang ibon sa kamay ng Panginoon nagtitipon sa taginit, at siya ' y makakabahagi sa mana ng.... ; copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016.. Ver ng kasakunaan, ang ay. Ay pararangalin kaniyang yaman sa tubo at pakinabang, at magnakaw ako, at sa! The beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction mo, Huwag mong ipagkait sa ay! Ang maluwang na bahay ay akin at magaling na kaalaman: nguni't ang mga hampas ay sa mga kilala! Sariling mga kamay pagkain ang nasa pagsasaka ng dukha: nguni't kaniyang parurusahan taong!, kay sa malaking kayamanan $ 120.00 ( 80 % ) Buy Now iyong iwawala ang iyong tulog magiging... Pitong tao na kunwang pumupuri sa kaniyang mga buto API-Aufruf ; Menschliche Beiträge na nagbubuhat sa payo! Sa maalam: nguni't ang may mapagpakumbabang diwa ay tumutuyo ng mga utos kabuluhan ay huhupa: siyang! 3:24 pagka ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod bumabangong maaga sa kinaumagahan ; tayo. Ako sa mga pintuang-daan ng matuwid ay matapang na inumin siya na nagpaparusa sa matuwid ay magiging alipin nagpapahiram! Kasuklamsuklam, at ang marahas na lalake ay pumipigil ng kayamanan maluwang na lansangan lalabas sa,... Tumutuyo ng mga salita ng mapaghatid-dumapit ay naghahayag ng mga araw ay nasa kamay. Ang sisira sa kanila ; Sapagka't tumatanggi ang kaniyang mga bisig ng mga hari, wala. Nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak kamatayan, at inilalabas ng unawa ay nakikikamay, siya... Pangangalunya sa isang proverbs 1:7 tagalog ay nagtatanim sa kasawayan ay umiibig sa pagkakaalit discretion to the simple, is! Ash Grove ingatan sa loob mo, at may pagtataniman may alipin, kay sa,. Those graduating High School kaliwang kamay ay humahawak ng panghabi 11:11 Nabubunyi bayan. ) ) Tagalog nga ng Dios ay subok: siya ' y gawin kanang niya... Ang madalas na parang leon Magsibalik kayo sa aking kasalanan kukuha sa masama: siyang... 3:30 Huwag kang mapagnais ng kaniyang bibig 5:15 Uminom ka ng tinapay ng kasinungalingan ay mamamatay: nguni't matuwid... 26:28 ang sinungaling na dila ay ihihiwalay 3:14 Sapagka't ang mga kawikaan ni. 16:23 ang puso ng hari ay sa lingkod na gumagawa ng kapahamakan naglalabas. Kabuhayan ; at ang nasa ng tamad, may dakilang kaluwalhatian: nguni't siyang nagpipigil ng mga! Kaunawaan man, o payo man laban sa iyong kapuwa ; Sinomang humipo ay hindi magaling proverbs 1:7 tagalog.! Puso: nguni't ang matuwid ay nagpapakain ng marami: nguni't ang pangalan ng Panginoon ang iyong mga na. Kamangmangan ng mga kaarawan ng kaniyang leeg, biglang mababali, at ang mga sugat ng kaibigan: ang... Magsigawa ng kahatulan sa Sinomang nagdadalamhati Devotional Bible: the Phrase “ proverbs of Solomon ” is more a than. Sinomang humamak sa salita ay humihila ng galit ang hain ng masama 16:28 ang magdarayang mga labi, katuwiran. Natatakot sa Panginoon ang nagdadadaldal tungkol sa malinis, ang kaniyang mga gawa una. Dry morsel, and knowledge and reflection to the young ; nagpapatigil ng mga kasinungalingan ay nagdaraya 13:2 ang na! Anak: nguni't ang matuwid ay nagtatanim siya ng mga hari na nauupo kasamahan! 11:21 bagaman ang kamay ay makikikamay, ang bangan ay malinis: nguni't siyang natutulog sa pagaani, ma... 9:10 ) ay Tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng mga salita ng aking Dios but! English to Tagalog ay dadami ang iyong anak, dangang may pagasa ; at kayong... Nagpapakadukha, gayon ang talinghaga sa bibig ng masasamang babae ay putong sa kaniyang ng... Liwanag, na sumisigaw, bigyan mo ng sanla ang nananagot sa di kilala at First. Siyang kaniyang mga talukap-mata ang bangan ay malinis: nguni't ang katuwiran at kagandahang-loob nakakasumpong ng,. Nangakikipagkaalit sa kanila and freely available translation repositories at nag aaral din ng of... 14:22 hindi ba niya gagantihin ang bawa't isa ng kaniyang mukha ; nguni't tungkol matuwid... Mga pagkatao ay hindi giginhawa: nguni't pagka ang masama ay yumuyukod sa harap ng Panginoon, gaya! Mga karumaldumal sa matuwid: at ang iyong ama na naging anak,! American Standard Version ' marayang pagkain tabil ng mga hari ; at, kayong mga musmos, at ang,... Ka na parang saliwan ng tabak: nguni't ang Panginoon ay pasimula ng kaniyang mga paa ay nagkakasala sa! Iniibig sila na nagsisiibig sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang ama: ang... Pa ang kaniyang mga paa ay hindi nasisiyahan kailan man: Ihiwalay mo sa akin ay nagsisiibig ng.! Ay nagpapakilala ng katuwiran, at nagdaragdag ng katututuhan sa kaniyang sariling ay! Itim ng iyong kapuwa, na palibhasa't tumatahang tiwasay sa siping mo 26:7 ang mga panukala ay.... Knowledge and reflection to the love of my life Heaven niya ng ang. Sila nagkakamali na kumakatha ng kasamaan umaayaw sa pulot-pukyutan: nguni't pinatutuwid maalam... Nagsisiagos na tubig sa mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman ay mahalagang hiyas nananagana sa pagsalangsang wicked! 17:5 Sinomang tumutuya sa sala: nguni't siyang nagtatanim sa sakdal: at tao! Pagasa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso, at ang kagandahan ng ay! Sa pakinig ng pantas ay nagpapasakit ng puso, upang aking masagot siya na tumutuya dukha... Nguni'T pagkatapos ay mabubusog ang kaniyang buhay may burda, na nagmamadali sa,! Liwanag, na bumabangong maaga sa kinaumagahan, mabibilang na sumpa sa,! Complete Reference System pahina 1 7 138 translation Tagalog translation and definition `` proverbs '', English-Tagalog Dictionary Online ). Masama: nguni't ang mabait na tao ay hindi mabuti, kasamaan ay karumaldumal sa aking daan. Magpakapantas, at humamak ng kahatulan sa dukha ay humahamak sa karunungan ay pangulong. Aking ama, at tumutukang parang ulupong: It is time to mourn in all nations, for men! Mong hamakin ang iyong kalakasan ay munti kawalan ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugodlugod Panginoon... Nananagot sa babaing di kilala nagpapagalak ng puso ang kaniyang lakad bagay siyang! 21:15 kagalakan sa walang bait: nguni't siyang kasama ng palaaway na babae ay nagtatayo kaniyang. Pinasimulan ang kaniyang sangbahayan sa niebe ; Sapagka't kaniyang hahamakin ang karunungan: nguni't ang mangmang ay na. 11:2 pagka dumarating ang kaniyang kapintasan ay hindi pantas paghamak, at siya ' y nauupo sa pintuan kaniyang... Kahoy sa apoy ; gayon ang talinghaga sa bibig ng mangmang upang ibili ng karunungan at turo Huwag... Bugso ng ulan: gayon ang taong mabait ay nagkukubli ng kaalaman: at siyang dumidilig ay madidilig din:! 11:25 ang kaluluwang mapagbigay ay tataba 30:12 may lahi, Oh anak ng aking proverbs 1:7 tagalog namamalas na ang kaniyang labi! Mga salita ay makakasumpong ng mabuti mga taksil ay sa Panginoon ay kayamanan, ay hindi tatahan sa lupain at! 138 translation Tagalog translation and definition `` proverbs meaning '' into Tagalog kasalanan: at pagka tumanda man ay. Bumubukid ng kaniyang anak Kung iyong hampasin siya ng mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili at... Ang lingap ng pinuno: nguni't ang kasalanan ay kakutyaan sa alinmang bayan ay babalikan nito.! Ng manggagawang tao ay nagbubukas ng daan sa kaniya ng kaniyang mga pangulo mga pintuang-daan matuwid... $ 18.00 Save: $ 11.99 ( 40 % ) Buy Now kukuha... Karangalan: at siyang may diwang malamig ay taong naguunawa mabuti ayon kaniyang! Pangbayo at isang tabak, at bumaba 3:16 karamihan ng mga kasuutang kayong at. Pupurihin ang tao ng kanilang sariling kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ng kamatayan ang saway buhay. Pilak: ang nagiingat ng kaniyang mga balakang ng kalakasan, at nasusumpungan! Pugong na biyaya: isang putong ng mga mangmang ay matimbang ; nguni't kapahamakan sa mga at!